Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PANCYTAT.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pancytat.pl prowadzony jest przez PAWŁA BUGAJSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ECTOR” PAWEŁ BUGAJSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce, NIP: 6572629618, REGON: 362049603, adres poczty elektronicznej: kontakt@pancytat.pl, numer telefonu: 537-472-748.

Definicje:
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – PAWEŁ BUGAJSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECTOR PAWEŁ BUGAJSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce, NIP 6572629618, REGON 362049603, adres poczty elektronicznej: kontakt@pancytat, numer telefonu: 537-472-748.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
SERWIS/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy pancytat.pl
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – 1.1.4. która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – usługa elektroniczna oznaczona loginem i hasłem, która zawiera informacje o zamówieniach, płatnościach i adresach.
PRODUKT – dostępna w sklepie pancytat.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie pancytat.pl, który umożliwia złożenie Zamówienia. Po dodaniu towaru do koszyka, Klient uzupełnia formularz zamówienia, podając adres dostawy, sposób płatności.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
NEWSLETTER – usługa świadczona za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie treści o nowych produktach, promocjach w sklepie pancytat.pl
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu pancytat.pl
REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu pancytat.pl

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W sklepie pancytat.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne:
Konto, Formularz zamówienia, Newsletter.

Konto – konto powstaje po wypełnieniu formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku ‚Zarejestruj się’. W formularzu należy uzupełnić login, adres e-mail oraz stworzyć własne hasło. Usługobiorca w każdej chwili może wystąpić o usunięcie konta – należy wysłać stosowne żądanie na kontakt@pancytat.pl

Formularz zamówienia – formularz pojawia się po dodaniu Produktu do koszyka i kliknięciu ‚Przejdź do kasy’. Formularz zawiera pola do uzupełnienia przez Klienta. Imię, Nazwisko, Adres, telefon, email. Klient wybiera sposób płatności oraz widzi koszty przesyłki i totalną kwotę zamówienia.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu e-mail w polu Newsletter/Subskrypcja widocznym na stronie. Takich pół na stronie może być więcej niż 1, ale wszystkie połączone są w jeden system Newsletter. Usługobiorca po zapisaniu na Newsletter będzie otrzymywać treści promocyjne, nowości i inne wiadomości związane ze sklepem. W celu wypisania z Newsletter, można kliknąć odnośnik wypisujący w wiadomości e-mail Newslettera lub napisać na kontakt@pancytat.pl

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie pancytat.pl
Cena produktu wyświetlana jest bez ukrytych kosztów. Cena widoczna jest w różnych podstronach sklepu pancytat.pl

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży:
– Zamówienie w sklepie pancytat.pl odbywa się poprzez Formularz zamówienia.
– Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość e-mail.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Na sklepie pancytat.pl obowiązują sposoby płatności:
a) Szybkie płatności on-line poprzez serwis Tpay.com (informacje o systemie: https://tpay.com/).
Dane Tpay.com:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

5. Realizacja zamówienia (czas produkcji produktu) rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności przez Sprzedającego. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia. W większości przypadków towar wysyłany jest w dzień zaksięgowanej płatności. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie (indywidualnych), czas realizacji jest dłuższy i wynosi do 7dni roboczych + 1-2dni robocze wysyłki.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. Klient informowany jest o bezpłatnej przesyłce w wielu miejscach na sklepie pancytat.pl
Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej Listem Poleconym Priorytetowym.

Termin dostawy Produktu do Klienta jest zgodny z terminami Poczty Polskiej i wynosi on 1,2 dni robocze od momentu nadanie przez Sprzedającego przesyłki. Klient otrzymuje w wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

7. REKLAMACJA PRODUKTU
Reklamację należy wysłać na adres kontakt@pancytat.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy należy złożyć pisemnie na adres Paweł Bugajski, ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce lub poprzez e-mail kontakt@pancytat.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy wysłać na adres kontakt@pancytat.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez sklep pancytat.pl zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.