Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PANCYTAT.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pancytat.pl prowadzony jest przez PAWŁA BUGAJSKIEGO ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce, adres poczty elektronicznej: kontakt@pancytat.pl.

Definicje:
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – PAWEŁ BUGAJSKI ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce, adres poczty elektronicznej: kontakt@pancytat.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
SERWIS/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy pancytat.pl
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – 1.1.4. która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – usługa elektroniczna oznaczona loginem i hasłem, która zawiera informacje o zamówieniach, płatnościach i adresach.
PRODUKT – dostępna w sklepie pancytat.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie pancytat.pl, który umożliwia złożenie Zamówienia. Po dodaniu towaru do koszyka, Klient uzupełnia formularz zamówienia, podając adres dostawy, sposób płatności.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
NEWSLETTER – usługa świadczona za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie treści o nowych produktach, promocjach w sklepie pancytat.pl
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu pancytat.pl
REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu pancytat.pl

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W sklepie pancytat.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne:
Konto, Formularz zamówienia, Newsletter.

Konto – konto powstaje po wypełnieniu formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku ‚Zarejestruj się’. W formularzu należy uzupełnić login, adres e-mail oraz stworzyć własne hasło. Usługobiorca w każdej chwili może wystąpić o usunięcie konta – należy wysłać stosowne żądanie na kontakt@pancytat.pl

Formularz zamówienia – formularz pojawia się po dodaniu Produktu do koszyka i kliknięciu ‚Przejdź do kasy’. Formularz zawiera pola do uzupełnienia przez Klienta. Imię, Nazwisko, Adres, telefon, email. Klient wybiera sposób płatności oraz widzi koszty przesyłki i totalną kwotę zamówienia.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu e-mail w polu Newsletter/Subskrypcja widocznym na stronie. Takich pół na stronie może być więcej niż 1, ale wszystkie połączone są w jeden system Newsletter. Usługobiorca po zapisaniu na Newsletter będzie otrzymywać treści promocyjne, nowości i inne wiadomości związane ze sklepem. W celu wypisania z Newsletter, można kliknąć odnośnik wypisujący w wiadomości e-mail Newslettera lub napisać na kontakt@pancytat.pl

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie pancytat.pl
Cena produktu wyświetlana jest bez ukrytych kosztów. Cena widoczna jest w różnych podstronach sklepu pancytat.pl

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży:
– Zamówienie w sklepie pancytat.pl odbywa się poprzez Formularz zamówienia.
– Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość e-mail.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Na sklepie pancytat.pl obowiązują sposoby płatności:
a) Szybkie płatności on-line poprzez serwis Tpay.com (informacje o systemie: https://tpay.com/).
Dane Tpay.com:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

5. Realizacja zamówienia (czas produkcji produktu) rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności przez Sprzedającego. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia. W większości przypadków towar wysyłany jest w dzień zaksięgowanej płatności. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie (indywidualnych), czas realizacji jest dłuższy i wynosi do 7dni roboczych + 1-2dni robocze wysyłki.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. Klient informowany jest o bezpłatnej przesyłce w wielu miejscach na sklepie pancytat.pl
Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej Listem Poleconym Priorytetowym.

Termin dostawy Produktu do Klienta jest zgodny z terminami Poczty Polskiej i wynosi on 1,2 dni robocze od momentu nadanie przez Sprzedającego przesyłki. Klient otrzymuje w wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

7. REKLAMACJA PRODUKTU
Reklamację należy wysłać na adres kontakt@pancytat.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy należy złożyć pisemnie na adres Paweł Bugajski, ul. Seminaryjska 6/8 lok.41, 25-366 Kielce lub poprzez e-mail kontakt@pancytat.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy wysłać na adres kontakt@pancytat.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez sklep pancytat.pl zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.